skip to Main Content

Composing an oli aloha for HCA requires the dualism of land and sea. Rather than start in English and translate, classical Hawaiian chant forms and symbols are used here to express the foci of our existence: protection, management, sustainability, health of people in a healthy natural world. Woven in are also global elements, a sense of great aloha for our resources [soaking wet cold is a symbol of intense aloha], the water connection, the Kumulipo connection of coral as the first life form, strong cultural ties, and the beauty of the natural elements themselves, motivation of us all.

He mai, he mai, eia nō mākou nei.

We call for you to approach, we call for you to come hither, here we are indeed.

Haku ‘ia ma Apelila 2010 na [composed April 2010 by] Sam ‘Ohu Gon III.

Recording of Oli aloha no Hawaiʻi Conservation Alliance


Oli aloha no Hawaiʻi Conservation AllianceAloha Chant of Hawaiʻi Conservation Alliance
Anuanu ke kia manu i ka wao lipolipo
Ho‘opulu wale i ke kulukulu uhiwai
‘Imi i ka ‘ō‘ō hulu melemele
Ka pā hane mai i ke ahe mālie
A he leo, he mai e!
The bird catcher is cold in the deepest forest
Soaked through by the unrelenting fog-drip
Seeking the ‘ō‘ō with yellow feathers
Blown softly hither on the gentle breeze
A voice, a call to enter
He nui kai po‘i, kai nalu mai Kahiki
A he kai kā ‘anae ko Kaloaloa
‘O ke ko‘a loa o ka ‘ahu Kū‘ula
Ua lawa pono i ka mākāhā
E hānai ā hewa, he mai e!
A great crashing sea, waves from Kahiki
A sea so abundant in ‘anae at Kaloaloa
The long coral of the altar of Kū‘ula
Behind the pond sluicegate is food aplenty
To feed all guests, a call to enter
He mai kō uka
He mai kō kai
A he aloha mai e!
A call from the uplands
A call from the sea
Aloha is conveyed

Back To Top